Modersmål

Två elever diskuterar en jordglob.

OM MODERSMÅLS-UNDERVISNING

Genom att utveckla sina kunskaper i sitt modersmål skapar man förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Goda kunskaper i sitt modersmål är betydelsefullt för alla elever i sin utveckling av sitt språk men också av sin identitet och personlighet.

Elever har generell rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Dessutom ska elever i gymnasieskolan ha goda kunskaper i språket.

Det är rektor som beslutar om modersmålsundervisning. De generella reglerna är att det ska finnas minst fem elever som ska läsa ett språk för att skolan ska erbjuda undervisning i språket samt att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undantag finns för elever med romsk bakgrund som kommer från utlandet.

MODERSMÅL INOM DE NATIONELLA MINORITETSSPRÅKEN

När det gäller elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Det är heller inte ett krav att minst fem elever som ska läsa språket för att elever ska erbjudas undervisning i de nationella minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

frågor om modersmål?

Kontakta oss

Har du frågor om vår modersmålsundervisning? Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt för svar på dina frågor.